06 52 37 31 89 ben@jobcoachben.nl

Re-integratie
Jobcoach Ben levert, als re-integratieconsulent, maatwerk want tenslotte is geen mens gelijk. Jouw wensen en mogelijkheden staan centraal tijdens het traject. Zo wordt er samen met de cliënt een plan van aanpak gemaakt nadat de wensen, mogelijkheden, verwachtingen en interesses in kaart zijn gebracht. Hierdoor wordt de kans vergroot op het vinden van vrijwilligerswerk, een betaalde job of een juiste opleiding. Een plan kan o.a bestaan uit persoonlijke begeleiding/coaching, netwerken, het maken van de kwaliteitentesten
(Ik ben wie ik ben), het oefenen van een sollicitatietraining, het oriënteren op de arbeidsmarkt en natuurlijk het (samen) benaderen van werkgevers.
“Samen wordt op zoek gegaan naar een passende werkplek waar de cliënt zich prettig bij voelt.”


Woonbegeleiding Ambulant WMO
Jobcoach Ben begeleidt (jong)volwassenen met een hulpvraag. De begeleiding is mogelijk bij psychische problematiek, gezinsproblemen en gedragsstoornissen.
Mijn specialisme zit met name in cliënten met een justitiële achtergrond in combinatie met verslaving en psychiatrie.  Het uitgangspunt is het (samen)werken vanuit de mogelijkheden van een cliënt met als doel dat de cliënt op termijn zo zelfstandig mogelijk gaat functioneren. De werkwijze van Jobcoach Ben is praktisch, helder en zeer duidelijk te noemen 
hetgeen door de cliënten veelal als prettig wordt ervaren.


Adviseur/interventieteam/PGA/TopX
Jobcoach Ben is zeer ervaren met het begeleiden van plegers van delicten  die een zeer grote impact op de slachtoffers hebben.  De plegers zijn veelal personen met een zeer complexe problematiek die een specifieke benadering en bejegening nodig hebben. Ervaring door Jobcoach Ben is opgedaan door het werken in het Pieter Baan Centrum en diverse justitiële (TBS) klinieken. Jobcoach Ben werkt samen met veiligheidshuizen in Zeist, Utrecht, Amersfoort en Veenendaal waarin wordt gewerkt in een team van specialisten om de plegers een aanpak te bieden om recidive te verminderen en beter nog: te voorkomen.  Jobcoach Ben deelt in de besprekingen zijn ervaringen  en adviezen,  daarnaast biedt hij ondersteuning op het gebied van wonen en werk. Ook komt er regelmatig een verzoek binnen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor cliënten met een TBS achtergrond. 


IPS coach (Individuele Plaatsing en Steun)
Jobcoach Ben is een gecertificeerd IPS coach. IPS is de methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. IPS werkt voor hen beter dan andere re-integratiemethoden. Door de IPS-coach wordt er geholpen met het naar werk zoeken, het vinden en het behouden ervan. Werk hebben helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Werk brengt immers inkomen en daardoor financiële zelfstandigheid. Daarnaast brengt het sociale contacten, voldoening, persoonlijke waardering en nieuwe ervaringen met zich mee. Bij IPS geldt in principe ‘first place, then train’. Er wordt gezocht naar gepast werk en nadat de cliënt is aangenomen kan er direct gestart worden met werken en indien nodig volgt er training op het werk (jobcoaching).


Gespecialiseerd Begeleider WMO
Jobcoach Ben biedt (jong) volwassenen met psychiatrische klachten en/of een (lichte) verstandelijke beperking, waarbij ook verslavingsgevoeligheid aanwezig kan zijn, hulp. Binnen dit hulpaanbod werkt (oefent) Jobcoach Ben met de cliënt samen aan de dagelijkse routine en taken. Er wordt ondersteuning en structuur – om het zelfstandig functioneren  (wonen) – te kunnen handhaven. Het behoud van eigen regie en zelfstandigheid staat hierbij centraal.
Naast ondersteuning bij routinetaken kan er eventueel psychosociale ondersteuning/opvoedingsondersteuning aan ouders worden aangeboden.  Indien nodig kunnen er tijdens het ondersteuningsproces vanuit het multidisciplinair team  terugkoppelingen plaatsvinden naar cliënt en of /partner/ouders.  Dit alles met het doel om een  ‘veilige’, heldere  sfeer neer te zetten waarbij een ieder zich  prettig bij voelt. Ook het behalen van een duidelijk en realistisch resultaat is van groot belang om in het contact te blijven met de cliënt .
 “Het opdoen van positieve ervaringen doet wonderen bij iedereen! ”.

Werving & selectie
Jobcoach Ben
is een partnership aangegaan met Verdo Werkt op het gebied van Werving en selectie, ook wel recruitment genoemd. Dit is het proces van selecteren, aantrekken en aanstellen van geschikte werknemers voor een (vaste) baan of tijdelijk werk.  Jobcoach Ben heeft zijn jarenlange ervaring op het gebied van bemiddelen van werknemers naar werkgevers verder uitgebouwd door ook nu voor werkgevers opdrachten uit te voeren om goed personeel te zoeken.

Werving en selectie wordt soms uitbesteed aan dienstverleners die actief zijn in arbeidsbemiddeling. Een goed wervings- en selectieproces is belangrijk voor jouw organisatie. Het zorgt ervoor dat je concurrerend kunt blijven. Het vinden, binden en boeien (behouden) van de juiste medewerkers heeft een directe impact op bedrijfsresultaten. Jobcoach Ben beschikt over een groot netwerk van zowel werknemers als werkgevers.

 

Samenwerking

Jobcoach Ben werkt o.a samen met WIJ 3.0

Voetbal op maat

Jobcoach Ben heeft speciaal voor jongeren Voetbaltraining op maat ontwikkeld.

Ik ben wie ik ben - Test

Via Jobcoach Ben is het mogelijkheid om de kwaliteitentest  "Ik ben wie ik ben" te maken.

Netwerk

Een greep uit het netwerk van Jobcoach Ben

Jobcoach Ben

Meer informatie nodig? Heeft u een vraag? Stuur dan een bericht: